Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
733KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Starszego Referenta -Koordynatora Projektu
23‑04‑2019 10:40:39
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZNE STARSZEGO REFERENTA- KOORDYNATORA PROJEKTU " Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Starszy referent – KOORDYNATOR PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”- w wymiarze 1,0 etatu.

08‑04‑2019 12:03:44

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W    WIERUSZOWIE, Ul. L.Waryńskiego15, 98-400 Wieruszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starszy referent – KOORDYNATOR PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”- w wymiarze 1,0 etatu.

                                          

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

a)wykształcenie:

-wyższe 

-średnie i co najmniej 2 letni staż pracy

b)obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.WYMAGANIA DODATKOWE

 

a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w programach WORD, EXCEL, POWER POINT 

b) cechy osobowości : umiejętność  sprawnej organizacji pracy, umiejętności analityczne, rzetelność ,

komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność .

c) preferowany staż pracy w jednostkach administracji publicznej,

d) preferowana znajomość rozliczania projektów unijnych,

e) preferowana znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych.

j) prawo jazdy kat.B

 

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 

a) nadzór nad prawidłowym realizowaniem umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą ,

b) koordynacja prawidłowej realizacji projektu, jego celów, w tym czuwanie nad realizacją zadań zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego harmonogramem i budżetem oraz zgodnie z wymogami RPOWŁ,

c) współpraca z Instytucją Pośredniczącą – opiekunem projektu,

d) ścisła współpraca i kooperacja z partnerami projektu ,w tym nadzór nad przestrzeganiem przez partnerów zapisów umowy partnerskiej,

e) przygotowywanie dokumentacji projektu  we współpracy z partnerami tj .procedury, regulaminy itp.,

f)  promocja projektu,

g) obsługa i udział w pracach zespołu programowego zgodnie z umową partnerską,

h) zbieranie danych niezbędnych do zarządzania , monitorowania i oceny realizacji projektu ,

i) zarządzanie ryzykiem,

j) kontrola realizacji zadań przez poszczególnych partnerów,

k) przygotowywanie sprawozdań , wniosków o płatność,

l) współpraca z księgową PCPR w zakresie rozliczania projektu,

ł) współpraca z partnerami w zakresie rozliczania projektu,

m) praca w systemie informatycznym SL2014,

n) współpraca z innymi pracownikami PCPR .

 

4. WARUNKI PRACY – praca biurowa, samodzielne stanowisko pracy, dostęp do podstawowego sprzętu biurowego, komputera, łącze internetowe.

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PCPR w Wieruszowie – W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6.WYMAGANE DOKUMENTY

a) list motywacyjny,

b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej( CV),

c )kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

d) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) ewentualne referencje,

g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych,

h)oświadczenie o  braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną( zgodnie z załącznikiem)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie PCPR , ul. Waryńskiego 15 ,98-400 Wieruszów, pocztą elektroniczną na adres : pcpr _ wieruszow@interia.pl

w przypadku uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres PCPR w Wieruszowie z dopiskiem :

„Dotyczy naboru na wolne stanowisko starszego referenta – koordynatora projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” , w terminie do 19 kwietnia 2019 roku do godz.15.30.

Aplikacje , które wpłyną do PCPR po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP

bip-pcpr.powiat-wieruszowski.pl , na stronie internetowej PCPR tj. www.wieruszow.pcpr.info oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Wieruszowie.

 

Niniejszy nabór przeprowadzony jest zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PCPR w Wieruszowie , przyjęty Zarządzeniem Nr 14/09 z dnia 2 czerwca 2009 roku Kierownika PCPR ( z regulaminem można zapoznać się w siedzibie PCPR), zgodnie z  ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Włodarczyk
email: a.wlodarczyk@wieruszow.pcpr.info tel.:62 7831995
, w dniu:  07‑11‑2008 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Kosędka tel.:(62) 783-19-95 , w dniu:  07‑11‑2008 14:59:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2022 13:01:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie